SP trụ cái cầu thang đã và đang hoàn thiện 06082015004

–     Tân thời là phải đi cùng với sự thoải mái, súc tích và sinh động nhưng không u ám, đây đơn giản là để nhấn mạnh bản chất và nội dung của thiết kế. Fashion is together with comfort, being concise and lively, but no dullness, here simplicity is to stress the essence and content of design
Sp Trụ Cái Cầu Thang đã Và đang Hoàn Thiện 06082015004 6220d9f640be2.jpeg

     Tân thời là phải đi cùng với sự thoải mái, súc tích và sinh động nhưng không u ám, đây đơn giản là để nhấn mạnh bản chất và nội dung của thiết kế. Fashion is together with comfort, being concise and lively, but no dullness, here simplicity is to stress the essence and content of design

Bài viết liên quan

Trả lời