Trụ cầu thang kính HBL8160-HBL8132

Trụ cầu thang kính
Tru cau thang kinh HBL8133-HBL8134-HBL8135-HBL8136-HBL8137,
tru lan can kinh, tru cau thang kinh, tru cau thang inox, tru lan can inox, con
tien cau thang inox, con tien cau thang kinh, kep kinh cau thang, tru cau thang
xo suot phi 16, tru cau thang xo giay phi 12.7